Küldj üzenetet

Amennyiben kérdése lenne hozzánk, küldje el nekünk!

Vagy keress információt oldalunkon:

Követés:
Közérdekű közlemény

Pályázati felhívás a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére

Nyéki Tamás | 2023.10.31.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.

ügyvezetői tisztségének betöltésére

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – mint a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. (a továbbiakban: Kft.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa – pályázatot hirdet a Kft.

ügyvezető

tisztségének betöltésére.

Munkáltató:

A munkáltatói jogkört a Kft. taggyűlése, azaz Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja.

A jogviszony időtartama:

a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, határozatlan időtartamra

Munkavégzés helye:

8500 Pápa, Szent I. út 12., valamint a munkakör ellátásához szükséges egyéb helyszínek.

Bérezés:

Az ügyvezető munkabérét Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete állapítja meg.

Egyéb javadalmazás tekintetében a Kft. Javadalmazási Szabályzata az irányadó.

A Kft. főbb feladatai:

a) településüzemeltetés

 • közvilágításról való gondoskodás,
 • helyi közutak és tartozékaik kialakítása és fenntartása,
 • közparkok és egyéb közterületek kialakítása,
 • parkosítás, közterületeken füvesítés, faápolás, parkok és belváros virágokkal való díszítése,
 • önkormányzati közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása, hó- és síkosság-mentesítése, felújítása,
 • helyi és távolsági autóbuszok megállóinak üzemeltetése,
 • nyilvános illemhelyek üzemeltetése

b) környezet-egészségügy

 • köztisztaság,
 • települési környezet tisztaságának biztosítása,
 • rovar- és rágcsálóirtás

c) helyi közfoglalkoztatás

d) városi rendezvények lebonyolításában való közreműködés

e) állategészségügyi feladatok, ebrendészeti tevékenység

f) játszóterek, sportparkok üzemeltetése

g) várakozási (parkolási) közszolgáltatás ellátása

h) városi piac üzemeltetése

i) helyi autóbusszal végzett tömegközlekedéssel kapcsolatos egyes feladatok ellátása

Az ügyvezető főbb munkaköri feladatai:

– az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok teljes körű ellátása,

– feladata a Kft. gazdálkodásának tartósan nyereségessé tétele az ügyvezető által előterjesztendő, és a Kft. taggyűlése által elfogadott mindenkori üzleti terv alapján,

– a Kft. jogszabályok szerinti működésének és az általa végzett tevékenységekhez szükséges engedélyek meglétének biztosítása,

– a Kft. munkaszervezetének irányítása,

– a Kft. munkavállalói feletti munkáltatói jogkör gyakorlása,

– a Kft. működésével összefüggő gazdálkodási feladatok folyamatos biztosítása a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználásával, a munka folyamatos szervezésével,

– kiemelt feladata a társasági tulajdon védelme,

– a Kft. teljes felelősséggel történő irányítása, a testületi szervek (taggyűlés, felügyelő bizottság) döntéseinek, iránymutatásainak és ajánlásainak végrehajtása,

– szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal, rendkívüli esemény esetén pedig a lehető legrövidebb idő alatt a taggyűlésnek, illetve a felügyelő bizottságnak a társaság gazdasági helyzetéről történő beszámolás.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • nem áll ügyvezetői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzati településüzemeltetési területen, vagy egyéb szervezetnél üzemeltetési területen szerzett közép/felsővezetői gyakorlat, szakmai tapasztalat,
 •  nyilvános beszerzési eljárások lebonyolításában szerzett tapasztalat,
 • helyismeret.

Elvárt kompetenciák:

 • felelősségteljes, önálló munkavégzés,
 • kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó képesség,
 • megbízhatóság, szakmai elhivatottság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a Kft. működtetésére vonatkozó szakmai program, gazdasági stratégia és vezetői koncepció,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy

a) pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

b) kéri-e, hogy a pályázatot a munkáltató zárt ülésen tárgyalja,

c)  a Ptk. szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok, valamint az Mt. szerinti összeférhetetlenségi okok esetében fennállnak-e,

d) megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

 

A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

A hiányosan benyújtott pályázatot Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete érvénytelenné nyilvánítja.

A pályázat benyújtásának módja:

Egy eredeti példányban, zárt borítékban, postai úton vagy személyesen (munkaidőben) lehet benyújtani Pápa Város Önkormányzatának Polgármestere részére (8500 Pápa, Fő utca 5.). A borítékon kérjük feltüntetni: Pályázat a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetői tisztségére.

A pályázat benyújtásának határideje:

2024. január 31.

A pályázat elbírálásának módja, határideje:

A beérkezett pályázatokról Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Gazdasági Bizottsága előzetes véleményt nyilvánít, melyet követően a pályázatokat Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete bírálja el a benyújtási határidőt soron követő ülésén.

A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat közzétételének helye:

 • Pápa Város Önkormányzatának honlapja (papa.hu)
 • Pápai Médiacentrum honlapja (papaimediacentrum.hu)
 • Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. honlapja (papaivft.hu)

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pápa Város Önkormányzatának polgármestere (89/515-018) nyújt.

 

A pályázók kérésére konzultációs lehetőséget biztosítunk annak érdekében, hogy a gazdasági társaság működésével megismerkedjenek, a Kft. nyilvánosan hozzáférhető dokumentumaihoz hozzájussanak.

 

Pápa, 2023. október 31.

 

 

 

 

 

Keresés tartalmaink között

Kérjük adja meg a keresett kifejezés az alábbi mezőben: