Küldj üzenetet

Amennyiben kérdése lenne hozzánk, küldje el nekünk!

Vagy keress információt oldalunkon:

Követés:
Közérdekű közlemény

Álláspályázat

Nyéki Tamás | 2023.01.27.

Pápa Város Önkormányzata

                         

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pápai Városi Óvodák

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2028. július 1-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8500 Pápa, Huszár lakótelep 33.

 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését, ellátja az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítását, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendeletben, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltakra, felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért, gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat, képviseli az intézményt a fenntartó Önkormányzat, valamint az egyéb szakmai irányító szervezetek előtt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

• Főiskola,

 

• az intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség (főiskolai óvodapedagógus végzettség)

• pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

• legalább négy év pedagógus munkakörben, vagy heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

• az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

• a Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglaltak

• vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

• az intézmény alaptevékenységébe körében szerzett legalább 5 éves vezetői gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a pályázó részletes szakmai önéletrajza

• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

• vezetői gyakorlat igazolása (amennyiben van ilyen),

• végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata

• az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, ennek hiányában a hatósági bizonyítvány kérelmezését kell igazolni (az eredeti erkölcsi bizonyítvány legkésőbb a pályázó meghallgatásáig nyújtható be),

• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

• kinevezése esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,

•  a Kjt. 41. §-ában és az Nkt. 67. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi okok esetében fenn állnak-e,

• a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

• kéri-e a pályázat zárt ülésen történő bizottsági és képviselőtestületi tárgyalását

• A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2023. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Hajnalka nyújt, a 89/515-014 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Pápa Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8500 Pápa, Fő utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A01/203-1/2023. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

vagy

• Személyesen: Dr. Áldozó Tamás polgármester, Veszprém megye, 8500 Pápa, Fő utca 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendeletben meghatározott szervezetek írásbeli véleményét is mérlegelve – a megbízási jogkör gyakorlója, Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a véleményezési határidő lejártát követő soron következő ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

• papa.hu – 2023. január 27.

• papaimediacentrum.hu – 2023. január 27.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.papa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. január 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Keresés tartalmaink között

Kérjük adja meg a keresett kifejezés az alábbi mezőben: