Küldj üzenetet

Amennyiben kérdése lenne hozzánk, küldje el nekünk!

Vagy keress információt oldalunkon:

Követés:
Közérdekű közlemény

Hirdetmény a 2024/2025-ös nevelési évre vonatkozó óvodai beíratásról

Nyéki Tamás | 2024.03.20.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az a gyermek (a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével), aki 2024. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2024. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden – a városban lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező – hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelmét már teljesítették. 

Azon gyermekek, akik 2024. szeptember 1. és 2025. augusztus 31. között töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és férőhely függvényében előfelvételt nyernek.

Óvodai felvétel:

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll.

Az óvoda köteles felvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban  szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodaigazgató, illetve az óvodaigazgató vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

Ha az óvodaigazgató, vagy a bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodaigazgató, illetve a bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodaigazgató, illetve a bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.

A felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvodaigazgató dönt. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról – a szülők, az óvodapedagógusok és a tagóvoda-igazgatók véleményének kikérése mellett – az óvodaigazgató jogosult dönteni.

A Pápai Városi Óvodák a szabad óvodaválasztás lehetőségét a férőhely függvényében tudja biztosítani.

Óvodai beíratás időpontjai

2024. április 22-én (hétfő)       7.00 órától 18.00 óráig,

2024. április 23-án (kedd)      7.00 órától 18.00 óráig,

2024. április 24-én (szerda)    7.00 órától 17.00 óráig.

A jelentkezés helyszíne:

A Pápai Városi Óvodák székhely intézménye Pápa, Huszár lakótelep 33.

A beíratásra való érkezés sorrendje nem jelent felvételi sorrendet.

A beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • a szülő személyi azonosító igazolványát és lakcímét igazoló hatósági igazolványát,
  • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,
  •  sajátos nevelési igényű gyermekek esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság véleményét.

Az óvodáztatási kötelezettség teljesítése:

Az Nkt. 8. § (2) bekezdés értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti (különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti), a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény) 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárási határidő 50 nap.

A döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet megindítani. A felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság nem változtathatja meg.

Ha a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles az Oktatási Hivatalt (1363 Budapest, Pf. 19., email: info@oh.gov.hu) írásban legkésőbb 2024. május 9. napjáig értesíteni.

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést követ el.

A Pápai Városi Óvodák a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is – integrált nevelését folytató Tagóvodái és azok elérhetőségei:

Pápai Városi Óvodák                                                                         Pápa, Huszár ltp. 33.

Pápai Városi Óvodák Szivárvány Tagóvodája                                  Pápa, Veszprémi út 9.

Pápai Városi Óvodák Erzsébetvárosi Tagóvodája                            Pápa, Kisfaludy u. 20.

Pápai Városi Óvodák német nemzetiségi nevelést folytató Tagóvodája és annak elérhetősége:

Pápai Városi Óvodák Nátuskerti Tagóvodája                                   Pápa, Radnóti u. 12.

Óvodai felvétel tárgyában hozott döntés:

Az óvodaigazgató a felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó, valamint a kérelmet elutasító döntéséről legkésőbb 2024. május 24-ig értesíti a szülőket.

A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján – email címének megadásával – kéri, emailben kap értesítést arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvételét elutasították.

Az Nkt. 37. §-ában foglaltak alapján az óvodaigazgató döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat Pápa Város Jegyzőjénél (8500 Pápa, Fő u. 5.).

A Pápai Városi Óvodák „nyílt hét” formájában minden tagóvodájában lehetőséget biztosít arra, hogy az óvodakötelessé váló gyermekek, valamint szüleik a tagóvodákat, az ott folyó óvodai nevelést, illetve az ott dolgozókat megismerjék, betekintést nyerjenek az óvodák mindennapi életébe.

A „nyílt hét” keretében a tagóvodák az alábbi időpontokban tekinthetők meg:

2024. április 15-19. (hétfőtől péntekig)  10.00-11.30 és 15.30-17.00 óra között

Pápa, 2024. március 19.   

Dr. Áldozó Tamás sk.
 polgármester

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Keresés tartalmaink között

Kérjük adja meg a keresett kifejezés az alábbi mezőben: